Start od the content

Syllabus and course guides

El títol de Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària s'obté després d’haver superat 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 138-150
Matèries optatives (O) 6-18
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2018-19

 

Pla d'estudis curs 2018-19

El Pla d'Estudis s'estructura en 4 especialitats:

  • Producció Agrària

  • Hortofructicultura i Jardineria

  • Enginyeria Rural i Ambiental

  • Indústries Agràries i Alimentàries

L'alumne tria especialitat a partir del tercer curs, sent els dos primers cursos comuns a totes les especialitats. L'últim curs, l'alumne realitza una estada en empresa ('Pràctiques Externes', 6 crèdits) i una assignatura d'integració de coneixements ('Pràctiques Integrades d'Enginyeria i Gestió', 6 crèdits) dins l'àmbit de la seva especialitat. Finalment, l'alumne ha d'elaborar i presentar un Treball Final de Grau (12 crèdits).

 

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102510 Biologia 6 6  
102511 Expressió Gràfica 6 6  
102512 Física I 6 6  
102513 Matemàtiques I 6 6  
102514 Química General 6 6  
102515 Botànica Agrícola i Fisiologia Vegetal 6   6
102516 Ciències de la Terra 6   6
102518 Física II 6   6
102519 Química Orgànica i Bioquímica 6   6
102524 Matemàtiques II 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102520 Bases de la Producció Vegetal 6 6  
102521 Construcció 6 6  
102522 Economia de l’Empresa 6 6  
102523 Estadística i Informàtica 6 6  
102517 Ecologia i Gestió Mediambiental 6 6  
102525 Bases de la Producció Animal 6   6
102526 Economia i Política Agrària 6   6
102527 Fonaments de l’Enginyeria Rural 9   9
102528 Topografia, SIG i Teledetecció 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 57 30 27

 

Especialitats Tercer Curs

Tercer Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102530 Genètica i Millora Vegetal 6 6  
102531 Protecció Vegetal 9 9  
102532 Regs 6 6  
102550 Alimentació i Millora Animal 6 6  
102551 Tecnologia de Cultius Herbacis 6 6  
102552 Cultius Extensius 9   9
102553 Hortofructicultura 6   6
102554 Producció Avícola 6   6
102555 Producció Porcina (Anglès) 6   6
  Optativa 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 66 33 33
           
Tercer Curs (Hortofructicultura i Jardineria) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102530 Genètica i Millora Vegetal 6 6  
102531 Protecció Vegetal 9 9  
102560 Construccions i Instal·lacions 6 6  
102561 Fructicultura 9 6 3
102562 Horticultura 9 6 3
102563 Cultius Fruiters 6   6
102564 Cultiuvs Hortícoles 6   6
102565 Jardineria 6   6
102566 Regs i Equips Agraris 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 63 33 30
         
Tercer Curs (Enginyeria Rural i Ambiental) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102532 Regs 6 6  
102570 Mecanització Agrària 6 6  
102571 Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures 6 6  
102572 Tecnologies de la Producció Animal 6 6  
102573 Tecnologies de la Producció Vegetal 6 6  
102574 Agricultura de Precisió, Automàtica i Robòtica 6   6
102575 Ampliació de Regs 6   6
102576 GPS, MDT i CAD 6   6
102577 Instal·lacions i Electrificació Rural 6   6
102578 Materials Estructurals 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
         
Tercer Curs (Indústries Agràries i Alimentàries) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102580 Anàlisi d'Aliments 6 6  
102581 Fonaments d'Enginyeria d'Aliments 6 6  
102582 Indústries Alimentàries 9 9  
102583 Microbiologia d'Aliments 6   6
102584 Tec. Processat d'Aliments d'Origen Vegetal I 6 6  
102585 Construccions Agroindustrials i Electrificació 6   6
102591 Instal·lacions Auxiliars Indústria Alimentària 9   9
102587 Enginyeria de Processos Alimentaris I 6   6
102588 Tec. Processat d'Aliments d'Origen Animal 6 6  
102589 Tec. Processat d'Aliments d'Origen Vegetal II 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 66 27 33

 

Especialitats Quart Curs

Quart Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102556 Maquinària, Const. i Instal·lacions Ramaderes 6 6  
102557 Producció de Remugants 6 6  
102540 Pràctiques Integrades 6 6  
102541 Projectes 9 9  
102542 Pràctiques Externes 6    
102543 Treball Final de Grau 12   12
  Optativa 6   6
  Matèria transversal 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 57 27 24
           
Quart Curs (Hortofructicultura i Jardineria) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102567 Enginyeria i Gestió d'Espais Verds 6 6  
102568 Planificació Territorial i Paisatgisme 9 9  
102544 Pràctiques Integrades 6 6  
102541 Projectes 9 9  
102569 Gestió Ambiental 6   6
102542 Pràctiques Externes 6    
102543 Treball Final de Grau 12   12
  Matèria transversal 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 24
         
Quart Curs (Enginyeria Rural i Ambiental) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102579 Edificacions i Obres de Terra 6 6  
102593 Eficiència Energètica i Energies Renovables 6 6  
102594 Enginyeria Ambiental 6 6  
102545 Pràctiques Integrades 6 6  
102541 Projectes 9 9  
102595 Gestió Ambiental i Avaluació d'Impactes 6   6
102542 Pràctiques Externes 6    
102543 Treball Final de Grau 12   12
  Matèria transversal 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 63 33 24
         
Quart Curs (Indústries Agràries i Alimentàries) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102590 Enginyeria de Processos Alimentaris II 6 6  
102586 Disseny de Plantes de Processat d'Aliments 6 6  
102546 Pràctiques Integrades 6 6  
102541 Projectes 9 9  
102592 Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària 6   6
102542 Pràctiques Externes 6    
102543 Treball Final de Grau 12   12
  Matèria transversal 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 57 27 24

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Tercer Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102501 Biotecnologia Agrària 6   6
102502 Producció Agrícola Ecològica 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 66 27 33
           
         
Quart Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102503 Agricultura i Ramaderia de Precisió 6   6
102504 Producció Ramadera Ecològica 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 66 27 33

Títols propis en Agricultura Ecològica i en Innovació Tecnològica Agrària

Els alumnes de l'especialitat Producció Agrària obtindran una menció en:

- Agricultura Ecològica (36 crèdits) si, havent cursat com a optatives les assignatures Producció Agrícola Ecològica i Producció Ramadera Ecològica, facin i orientin també les Pràctiques Externes, les Pràctiques Integrades i el Treball Final de Grau en aquesta mateixa temàtica.

- Innovació Tecnològica Agrària (36 crèdits) si, havent cursat com a optatives les assignatures Agricultura i Ramaderia de Precisió i Biotecnologia Agraria, facin i orientin també les Pràctiques Externes, les Pràctiques Integrades i el Treball Final de Grau en aquesta mateixa temàtica.